Användarvillkor Bildbyrån App


För att använda Bildbyrån i Hässleholm KB:s (hädanefter ”Bildbyrån”) mobila applikation måste Användaren godkänna nedanstående användarvillkor. Dessa är bindande. Genom att använda applikationen så accepterar du som användare användarvillkoren.

1. Användaren

Dessa användarvillkor gäller då Användaren får tillgång till bilder från Bildbyrån genom Bildbyråns digitala applikation “Bildbyrån”. Användaren ansvarar för att den användning av det digitala arkivet inte missbrukas. Om Användaren bryter mot användarvillkoren kan Användaren stängas av från att använda applikationen och rättsliga åtgärder kan vidtas.

2. Upphovsrätt och byline

Alla tillgängliga bilder är Bildbyråns bilder och skyddas av upphovsrättslagen. Upphovsrätten till bilderna övergår inte till Användaren utan denne kan enbart dela bilderna på de sociala medierna Twitter, Instagram och Facebook samt på bloggar. Bilderna får inte användas i kommersiella sammanhang, i tryckt form eller i andra digitala applikationer än ovan nämnda, för detta krävs ett separat bildavtal med Bildbyrån. Bildbyråns logotyp i form av vattenstämpel får aldrig beskäras bort eller på annat sätt tas bort. Både fotografens namn och Bildbyråns namn ska alltid anges vid publicering av bild. Utelämnad eller felaktig byline debiteras enligt gällande prislista.

3. Användning, rättigheter och restriktioner

Användaren erhåller en icke exklusiv användningsrätt för engångsbruk som ej får överlåtas. Bilderna får inte överlåtas eller upplåtas, hyras ut, spridas eller mångfaldigas, om annat ej uttryckligen framgår av den avtalade användningsrätten. Användaren är gentemot Bildbyrån ansvarig för bildernas publicering och användning i övrigt. Bildbyrån förbehåller sig rätten att utan förvarning stänga av Användare från fortsatt tillgång till applikationen, det digitala bildarkivet och användning av bilder.

4. Bearbetning av bilder

Bearbetning, manipulation, montage eller annan förändring av bilder – utöver normal redigering som inte på något sätt förändrar bildens innehåll – får ej ske utan skriftligt tillstånd från Bildbyrån. Ansvaret för och eventuella skadeståndskrav med anledning av sådan otillåten användning av bilder vilar helt och hållet på Användaren.

5. Lagring

Bildbyråns bilder får lagras digitalt men inte för annat ändamål eller längre tid än vad som behövs för den avtalade användningen.

6. Skydd av personer och varumärken

Enligt lagen om namn och bild i reklam (1978:800) får man inte vid marknadsföring använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. Ansvaret för att sådant samtycke inhämtas vilar helt på Användaren. Om annan upphovs- rättsinnehavares verk, varumärke eller annan immaterialrätt förekommer på en bild, ansvarar Användaren för att nödvändiga medgivanden inhämtas och svarar ensam för alla eventuella skadeståndskrav. Om en bild på en person återges på ett sätt eller i ett sammanhang som kan uppfattas som kränkande, nedsättande eller på annat sätt känsligt eller i ett sammanhang som personen ej vill medverka i, ansvarar Användaren för eventuella skadeståndskrav. Detsamma gäller om användningen av bilden kränker upphovsmannens ideella rätt.

7. Ansvarsbegränsning och force majeure

Bildbyrån är inte ansvarigt för skada eller andra påföljder om fullgörandet hindras eller försvåras till följd av omständighet utanför Bildbyråns kontroll eller som Bildbyrån rimligen inte kunnat råda över såsom naturhändelse, krig, myndighetsbeslut, offentlig reglering, strejk, bojkott, blockad, lockout, dator-, program- eller serverfel, fel i telekom- munikationer eller annan liknande eller motsvarande omständighet hos underleverantör. Bildbyrån är inte ansvarigt för skada till följd av försening, fel eller brist avseende bild eller överföringen av bild eller fel eller avbrott i den digitala tjänsten. Ej heller är Bildbyrån ansvarigt för eventuella felaktiga eller bristfälliga uppgifter. Bildbyrån är i intet fall ansvarigt för indirekt skada eller följdskada. Bildbyrån ska under inga omständigheter vara skyldigt att utge större ersättning än vad som motsvarar fakturabeloppet avseende den bild som föranleder skadeståndsansvar och aldrig mer än motsvarande ett (1) basbelopp.

8. Lag och rätt

Svensk rätt gäller för avtalet. Tvister i första instans ska prövas vid Stockholms tingsrätt.