Användarvillkor

För att använda Bildbyrån i Hässleholm KB:s (hädanefter ”Bildbyrån”) digitala bildarkiv måste användaren av det, Kunden, godkänna nedanstående avtalsvillkor. Dessa är bindande. I och med inloggning i bildarkivet accepterar Kunden avtalsvillkoren.

1. Kund

Dessa avtalsvillkor gäller då Kunden får tillgång till bilder från Bildbyrån, till exempel genom att ladda ned dem online från Bildbyråns digitala arkiv, manuell leverans efter beställning eller genom en speciell feed. Kunden ansvarar för att det användarnamn och lösenord som tilldelas denne för användning av det digitala arkivet inte missbrukas. Om användarnamnet och lösenordet används av någon som inte är behörig blir Kunden skadeståndsskyldig.

 

2. Upphovsrätt och byline

Bildbyråns bilder skyddas av upphovsrättslagen. Upphovsrätten till bilderna övergår inte till Kunden utan denne erhåller endast en användningsrätt som avtalas. Både fotografens namn och Bildbyråns namn ska alltid anges vid publicering av bild. Utelämnad eller felaktig byline debiteras enligt gällande prislista.

 

3. Redovisning av bildanvändande, priser och betalningsvillkor

Kunden ska lämna fullständig och korrekt redovisning till Bildbyrån av hur bilden eller bilderna ska användas. Innan en bild används ska användningssätt och övrig information (storlek, upplaga, tidsperiod etc) anges. Vid offertförfrågan gäller den användning som bekräftas till Kunden. Vid nedladdning via det digitala arkivet och manuell leverans av bilder ska redovisning av användningen ske inom tio (10) dagar från nedladdningen eller beställningen. Bilder nedladdade via det digitala arkivet ska redovisas online under fliken ”Redovisa”. Vid utebliven redovisning anses en bild som laddats ned vara använd. Om användningen av bild inte redovisas inom föreskriven tid eller redovisas på felaktigt sätt utgår särskild avgift enligt gällande prislista. Vid offertförfrågan och i övrigt då särskild överenskommelse träffas debiteras det pris som avtalas. Användning av bild utanför Sverige kräver särskild, skriftlig överenskommelse. Faktura förfaller till betalning tjugo (20) dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen och moms tillkommer på samtliga priser. Kunden ansvarar alltid för att korrekt fakturamottagare anges.

 

4. Rättigheter och restriktioner

Kunden erhåller en icke exklusiv användningsrätt för engångsbruk som ej får överlåtas. Bilderna får inte överlåtas eller upplåtas, hyras ut, spridas eller mångfaldigas, om annat ej uttryckligen framgår av den avtalade användningsrätten. Kunden är gentemot Bildbyrån ansvarigt för bildernas publicering och användning i övrigt. Bildbyrån förbehåller sig rätten att stänga av Kund från fortsatt tillgång till det digitala bildarkivet och användning av bilder.
5. Bearbetning av bilder
Bearbetning, manipulation, montage eller annan förändring av bilder – utöver normal redigering som inte på något sätt förändrar bildens innehåll – får ej ske utan skriftligt tillstånd från Bildbyrån. Ansvaret för och eventuella skadeståndskrav med anledning av sådan otillåten användning av bilder vilar helt och hållet på Kunden.

 

6. Lagring

Bildbyråns bilder får lagras digitalt men inte för annat ändamål eller längre tid än vad som behövs för den avtalade användningen. Efter avslutad engångsanvändning ska de digitala bildfilerna raderas. Vid återpublicering av bild ska den laddas ned respektive beställas för leverans på nytt.

 

7. Skydd av personer och varumärken

Enligt lagen om namn och bild i reklam (1978:800) får man inte vid marknadsföring använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. Ansvaret för att sådant samtycke inhämtas vilar helt på Kunden. Om annan upphovsrättsinnehavares verk, varumärke eller annan immaterialrätt förekommer på en bild, ansvarar Kunden för att nödvändiga medgivanden inhämtas och svarar ensam för alla eventuella skadeståndskrav. Om en bild på en person återges på ett sätt eller i ett sammanhang som kan uppfattas som kränkande, nedsättande eller på annat sätt känsligt eller i ett sammanhang som personen ej vill medverka i, ansvarar Kunden för alla eventuella skadeståndskrav. Detsamma gäller om användningen av bilden kränker upphovsmannens ideella rätt.

 

8. Personuppgifter

Aktuell information om hur Bildbyrån följer dataskyddsdirektivet GDPR och hanterar personuppgifter finns på www.bildbyran.se/gdpr

 

9. Ansvarsbegränsning och force majeure

Bildbyrån är inte ansvarigt för skada eller andra påföljder om fullgörandet hindras eller försvåras till följd av omständighet utanför Bildbyråns kontroll eller som Bildbyrån rimligen inte kunnat råda över såsom naturhändelse, krig, myndighetsbeslut, offentlig reglering, strejk, bojkott, blockad, lockout, dator-, program- eller serverfel, fel i telekommunikationer eller annan liknande eller motsvarande omständighet hos underleverantör. Bildbyrån är inte ansvarigt för skada till följd av försening, fel eller brist avseende bild eller överföringen av bild eller fel eller avbrott i den digitala tjänsten. Ej heller är Bildbyrån ansvarigt för eventuella felaktiga eller bristfälliga uppgifter. Bildbyrån är i intet fall ansvarig för indirekt skada eller följdskada. Bildbyrån ska under inga omständigheter vara skyldig att utge större ersättning än vad som motsvarar fakturabeloppet avseende den bild som föranleder skadeståndsansvar och aldrig mer än motsvarande ett (1) basbelopp.

 

10. Lag och rätt

Svensk rätt gäller för avtalet. Tvister i första instans ska prövas vid Stockholms tingsrätt.