Bruksvilkår Bildbyrån App


For å benytte Bildbyrån Norge AS (heretter “Bildbyrån”) sin mobile applikasjon, må Brukeren godkjenne nedenstående bruksvilkår. Disse er bindende. Gjennom å benytte applikasjonen, så aksepterer du om som Bruker bruksvilkårene.

1. Brukeren

. Disse bruksvilkår gjelder når Brukeren får tilgang til bilder fra Bildbyrån gjennom Bildbyråns digitale applikasjon “Bildbyrån”. Brukeren har ansvar for at det digitale arkivet ikke misbrukes. Om Brukeren bryter mot bruksvilkårene, kan Brukeren utestenges fra å benytte applikasjonen og rettslige skritt kan iverksettes.

2. Opphavsrett og byline

Alle tilgjengelige bilder er Bildbyråns bilder og er beskyttet av opphavsrett. Opphavsretten til bildene overdras ikke til Brukeren, og Brukeren kan kun dele bildene på de sosiale mediene Twitter, Instagram og Facebook, samt på blogger. Bildene kan ikke benyttes i kommersiell sammenheng, i trykt form eller i andre digitale applikasjoner enn de ovennevnte, for dette kreves en særskilt avtale med Bildbyrån. Bildbyråns logo og fotografkreditering skal aldri beskjæres bort eller tas bort på annet vis. Både fotografens navn og Bildbyråns navn skal alltid angis ved publisering av bilde. Utelatt eller feilaktig byline debiteres i henhold til gjeldende prisliste.

3. Brukeren
Brukeren gis en ikke-eksklusiv bruksrett for engangsbruk som ikke kan overlates til andre. Bildene kan ikke overdras, leies ut, spres eller mangfoldiggjøres, om ikke annet uttrykkelig fremgår av den avtalte bruksretten. Brukeren er overfor Bildbyrån ansvarlig for bildenes publisering og bruk forøvrig. Bildbyrån forbeholder seg retten til å uten forvarsel utestenge Brukere fra fortsatt tilgang til applikasjonen, det digitale bildearkivet og anvendelse av bilder.

4. Bearbeiding av bilder

Bearbeiding, manipulasjon, montasje eller annen forandring av bilder – utover normal redigering som ikke på noe vis forandrer bildets innhold – får ikke skje uten skriftlig tillatelse fra Bildbyrån. Ansvaret for et eventuelt søksmål i anledning slik ikke-tillatt bruk av bilder hviler helt og holdent på Brukeren.

5. Lagring

Bildbyråns bilder kan lagres digitalt, men ikke for andre formål eller lengre tid enn hva som er nødvendig for den avtalte anvendelsen.

6. Beskyttelse av personer og varemerke

Jamfør lovgivning om navn og bilde i reklame, kan man ikke ved markedsføring framstille og utnytte en annens navn eller bilde uten dennes samtykke. Ansvaret for en slik innhenting av samtykke hviler helt på Brukeren. Om en annen opphavsrettsinnehavers verk, varemerke eller annen immaterialrett forekommer på et bilde, er Brukeren ansvarlig for at nødvendige tillatelser innhentes og Brukeren svarer alene for alle eventuelle søksmål. Om et bilde av en person fremstilles på en måte eller i en sammenheng som kan oppfattes krenkende, nedsettende eller på en annen måte følsomt eller i en sammenheng som personen ikke vil medvirke i, er Brukeren ansvarlig for eventuelle søksmål. Det samme gjelder om anvendelsen av bildet krenker opphavspersonens ideelle rettigheter.

7. Ansvarsbegrensning og force majeure

Bildbyrån er ikke ansvarlig for skade eller andre følger dersom ytelsen forhindres som følge av omstendigheter utenfor Bildbyråns kontroll eller som Bildbyrån rimeligvis ikke kunne råde over, slik som naturhendelse, krig, myndighetsbeslutninger, offentlig regulering, streik, boikott, blokkade, lockout, data-, program- eller serverfeil, feil i telekommunikasjoner eller annen lignende eller tilsvarende omstendighet hos underleverandør. Bildbyrån er ikke ansvarlig for skade som følge av forsinkelse, feil eller mangel vedrørende bilder eller overføring av bilder eller avbrudd i den digitale tjenesten. Bildbyrån er heller ikke ansvarlig for eventuelle feilaktige eller mangelfulle opplysninger. Bildbyrån er ikke ved noe tilfelle ansvarlig for indirekte skade eller følgeskade. Bildbyrån skal under ingen omstendigheter være skyldig å utgi en større erstatning enn tilsvarende fakturabeløpet gjeldende det bildet som foranleder et skadeansvar og aldri mer enn tilsvarende ett (1) grunnbeløp.

8. Lov og rett

Norsk rett gjelder for avtalen. Tvister skal i første instans prøves for Oslo tingrett.